سه روز عزای ملی به فرمان آیت الله منتظری

Source: http://www.rfi.fr/actufa/articles/114/article_7040.asp


آیت الله حسینعلی منتظری به نشانۀ سوگواری برای جان باختگان اعتراض های خیابانی ایران به نتیجۀ انتخابات دهم ریاست جمهوری این کشور از روز چهارشنبه به مدت سه روز عزای ملی اعلام کرد و از مردم ایران دعوت نمود که در این سه روز مراسم سوگواری را به جا آورند. این روحانی منتقد حکومت اسلامی با انتشار بیانیه ای در روز یکشنبه مطالبۀ مردم معترض مبنی بر ابطال نتایج رسمی دهمین انتخابات ریاست جمهوری را شرعاً مجاز دانسته و افزوده است که مقاومت در مقابل خواسته های مردم از نظر دینی ممنوع است.

10 Responses to “سه روز عزای ملی به فرمان آیت الله منتظری”

 1. Eugene Says:

  .

  ñïñ!!…

 2. terry Says:

  .

  thanks for information!…

 3. julian Says:

  .

  thanks!!…

 4. Ray Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 5. Melvin Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 6. tracy Says:

  .

  tnx!…

 7. Ben Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 8. Tracy Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 9. Brian Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 10. Walter Says:

  .

  ñïàñèáî!!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.