22 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي روز 24 اسفندماه در شعبه 101 دادگاه جزايي شهرستان گناباد به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس مورد محاكمه قرار گرفتنند .

در 28 تيرماه 88 13يكي از دراويش گنابادی مرحوم شد كه پيكرش عليرغم تهديد و فشار مأمورين امنيتي در آرامگاه خصوصي وي در مزار سلطاني بيدخت گناباد دفن گردید. متعاقب اين اقدام ، همسر و دو فرزند و يكي از بستگان آن مرحوم و متصدي مزار سلطاني به دستور دادستان بازداشت شدند که اين اقدام ، اعتراضات گسترده بازماندگان وي و دراويش را درپی داشت و با حضور در مقابل دادستاني ،‌ خواستار آزادي فوري بازداشتيها شدند. اين اجتماع قانوني دراويش با برخورد گارد پليس و پرتاب گاز اشك آور به خشونت کشیده شد و عده ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جمعی نیز دستگير و پس از ساعاتي آزاد شدند. سپس با كيفرخواست دادستاني گناباد، دراويش گنابادي به اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس متهم گرديدند.

اسامی 22 تن از دراويش که روز 24 اسفندماه در شعبه 101 دادگاه جزايي شهرستان گناباد  به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس  محاكمه شدند بدین قرار است:

1- علي كاشاني فر

2- محمد كاشاني فر

3 – شكرالله حسيني بيدختي

4- الياس حسيني بيدختي

5- حسين مهدوي مقدم بيدختي6

6 – عليرضا عباسي بيدختي

7- عبدالرضا كاشاني

8- سعيد كاشاني

9- حسن عباس زاده بيدختي

10- ابراهيم عباس زاده بيدختي

11- علي محمد امانيان

12- احسان امانيان

13- محمد علي جعفري

14- رضا كاخكي

15- بهروز مجاوري

16- روشن مجاوري

17- علي مروي

18- محمد مروي

19- روح الله صفري

20- رامين سلطانخواه

21- محمدعلي مير

22- ظفر علی  مقیمی

درابتداي جلسه علي موحدي راد به عنوان دادستان، شخصاً به دفاع از كيفرخواست تنظيمي پرداخت و سپس متهمين و وكلاي مدافع دراويش دفاعيات خود را مطرح كردند.

دو تن از افرادي كه محاكمه شدند از غیر دراویش و از اهالي گناباد بودند و در جلسه دادگاه اعلام نمودند كه ما درويش نيستيم اما از اينكه امروز با دراويش محاكمه مي شويم افتخار مي كنيم. صحبتهاي اين دو متهم با تشويق و ابراز احساسات حضار در جلسه همراه شد اما خشم دادستان و رياست دادگاه را برانگيخت به گونه اي كه وكلاي مدافع دراويش را تهديد به بازداشت كردند.

كيفرخواست دیکته شده به دادستان گناباد و گزارشهاي اداره اطلاعات همگي حكايت از توطئه اي آشكار عليه دراويش و پيروان طريقت نعمت اللهي گنابادي دارد . اهانت به اعتقادات متهمین و بیان تاريخچه اي كذب از تصوف در ايران و اظهارمسايلي بي ارتباط با اتهامات انتسابی در كيفرخواست، صرفاً به منظور  تشويش و انحراف ذهن قاضي و خوشایند مراکز امنیتی تنظيم شده و فرقه و ضاله خواندن درویشی در گزارشهاي اداره اطلاعات نمونه‌هايي از آن است.

15 Responses to “”

 1. Antonio Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 2. Stephen Says:

  .

  good….

 3. robert Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 4. Arthur Says:

  .

  thanks for information!…

 5. Clayton Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 6. Brian Says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 7. Ryan Says:

  .

  tnx for info!!…

 8. Byron Says:

  .

  ñïñ!!…

 9. Richard Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 10. Bill Says:

  .

  thanks!…

 11. mathew Says:

  .

  tnx for info!!…

 12. Randall Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 13. randall Says:

  .

  good!!…

 14. jorge Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 15. Aaron Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.