International Women’s Day in Isfahan

 

مراسم گرامیداشت روز جهانی زن ، 8 مارس ، ظهر روز سه شنبه در دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این مراسم که با حضور دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب برگزار شد 2 تن از دانشجویان به سخنرانی پرداختند و تبعیض های جنسیتی را محکوم کردند. اعتراض به صدور قرار های سنگین برای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در بند، اعتراض به انتقال بهروز کریمی زاده به بند عمومی، اعتراض به صدور حکم اعدام برای فعالین مدنی به خصوص فرزاد کمانگر معلم آزادیخواه کامیارانی و … دیگر موضوعاتی بودند که دانشجویان در سخنان خود به آنها پرداختند.

دانشجویان پلاکارد هایی با عناوینی چون : «جهان دیگری ممکن است» ، « برابری، آزادی ، هویت انسانی » ، «قرارهای صادره برای دانشجویان را لغو کنید» ، « صدور حکم اعدام برای فعالین مدنی محکوم است » و … و همچنین پوسترهایی از بهروز کریمی زاده و فرزاد کمانگر و پوستر 8 مارس دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب را در دست داشتند.


دانشجویان در این مراسم طی یک عمل ابتکاری اقدام به جمع آوری کمک مالی برای تامین وثیقه ی بهروز کریمی زاده نمودند که با استقبال سایر دانشجویان روبرو شد.

این مراسم با خواندن قطعنامه ی صادره از سوی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب پایان یافت.

قطعنامه ی مراسم 8 مارس دانشگاه اصفهان:

چراغ می کشی و ماهتاب می روید

ستاره می شکنی ، آفتاب می روید

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه اصفهان که آرمانی جز آزادی و برابری برای ساختن یک دنیای بهتر سر لوحه ی کار خود قرار نمی دهند و برای رسیدن به خواست توده ای و تاریخی بر حق خود با صاحبان قدرت و سرمایه وارد مصالحه نمی شوند، تصمیم گرفتند برای روشن شدن افق خود به مناسبت 8 مارس روز جهانی انسانیت ، قطعنامه ای را صادر نمایند که مفاد آن به شرح زیر می باشد:

 اساس فعالیت های ما رهایی انسان می باشد ؛ که این خواسته با رهایی کل جامعه پیوندی ناگسستنی دارد.

 برابری کامل انسانی و لغو هر گونه آپارتاید جنسی که متاسفانه در حال سرایت به آپارتاید علمی نیز می باشد. ( منظور بحث سهمیه بندی دانشگاه ها براساس جنسیت می باشد.

 ما مدافع حقوق اساسی جنبش کارگری، معلمان ، پرستاران و دیگر اقشار زحمت کش جامعه می باشیم که در تضاد دایمی با منافع صاحبان قدرت و سرمایه ( که آن را در انحصار خویش دارند) به سرمی برند.

 آزادی بدون قید و شرط بیان و پس از بیان یکی از خواسته های اساسی ما می باشد.

 ما خواهان برخورداری زنان سرپرست خانواده و خانه دار از بیمه ی بیکاری می باشیم.

 آزادی ، رفاه ، بهداشت ، شادی و امنیت حق همه ی انسان هاست.

 ما خواهان لغو حکم اعدام ، سنگسار ، قصاص و هر گونه خشونت در جامعه می باشیم.

 حق تعیین سرنوشت ، حق همه ی گروههای انسانی می باشد و هیچ صاحب قدرت و سرمایه و استعمارگری حق تعیین سرنوشت برای آنان را ندارد.

زنده باد آزادی

زنده باد برابری

دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب دانشگاه اصفهان

به نقل از:

http://azady-barabary.com/

http://080311.blogsky.com/

21 Responses to “International Women’s Day in Isfahan”

 1. timothy Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 2. joey Says:

  .

  thank you!…

 3. curtis Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 4. oliver Says:

  .

  ñïñ….

 5. Franklin Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 6. Dustin Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 7. Brian Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 8. johnnie Says:

  .

  ñïñ!!…

 9. allen Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 10. randy Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 11. Ernest Says:

  .

  thank you!!…

 12. Danny Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 13. elmer Says:

  .

  ñïñ!…

 14. Shaun Says:

  .

  tnx for info….

 15. warren Says:

  .

  ñïàñèáî!…

 16. vernon Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 17. Tim Says:

  .

  thanks for information!!…

 18. Ben Says:

  .

  thank you!!…

 19. Lee Says:

  .

  thanks for information!…

 20. Gilbert Says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 21. Scott Says:

  .

  tnx….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.